Doskonalimy nasze e-umiejętności (Zadanie dyrektora - realizacja)


  • Kategoria:

    Nasi e-nauczyciele

  • Dodano:

    07.09.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

W harmonogramie uwzględniono działania całoroczne jak i przewidziane na poszczególne półrocza. Zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu zorganizowano szkolenie z zakresu pracy z tablicą interaktywną prowadzone przez edukatora zewnętrznego. Następnie wybrano szkolnego lidera, którym jest nauczyciel zajęć komputerowych. Zachęcił on innych nauczycieli do współpracy w ramach zespołu wsparcia i przygotował dla nich warsztaty z TIK. To poskutkowało utworzeniem banku nauczycielskich pomysłów i pomocy dydaktycznych. Następnie w październiku lider przeprowadził szkolenia dla rodziców, prezentując im zasady korzystania z e – dziennika. Modyfikacji ulec musiał harmonogram tych spotkań gdyż zainteresowanie rodziców i ilość ich pytań spowodowała znaczne wydłużenie sesji przewidzianej na jedną grupę (klasę)

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Największą satysfakcję sprawia powiększenie składu zespołu wsparcia, wytworzenie skutecznego systemu pomocy koleżeńskiej, co jest ogromną zasługą zaangażowania ze strony lidera. Podniesienie świadomości dotyczącej rozwoju w obszarze TIK to kolejny sukces realizacji tego zadania. Kolejnym było zachęcenie środowiska rodzicielskiego do posługiwania się TIK, e – dziennikiem i pocztą w chmurze oraz otwarcie się rodziców na proponowaną przez szkolnego lidera formę indywidualnych konsultacji. W ten sposób rodzice przełamali barierę posługiwania się e – dziennikiem

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Być może dobrym rozwiązaniem w przypadku dużej szkoły (23 oddziały) jest wybór dwóch liderów –jeden dla klas I – III i drugi dla klas IV – VI. To znacznie usprawniłoby doraźne szkolenia dla rodziców czy nauczycieli

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Dwa razy w roku szkolnym przeprowadziłam ewaluację realizacji zadania. Narzędziami zastosowanymi przeze mnie była obserwacja zajęć, rozmowy z nauczycielami na temat skuteczności szkoleń  zewnętrznych i koleżeńskich. Również na forum rady rodziców przeprowadziłam dyskusję o TIK w szkole. To pozwoliło mi zweryfikować pewne działania, wprowadzić poprawki. Każde z badanych środowisk – nauczycielskie, rodzicielskie, uczniowskie – pozytywnie odniosło się do wszelkich zaoferowanych im działań a uwagi zwrotne dotyczyły strony organizacyjnej zaprzedsięwzięcia np. czasu konsultacji z liderem.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Ze względu na pozytywny odbiór wybranego zadania będę dążyła do zachęcenia lidera i zespołu wsparcia do kontynuacji wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności z zakresu TIK.Aby skuteczność podejmowanych działań była lepszazachęcę do współpracy nowo zatrudnionych nauczycieli. Planuję też w nowym roku szkolnym zorganizować szkolenie dla rodziców z nowych klas I.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji, wymiany doświadczeń a także przejawów korzystania z TIK przy komunikowaniu się ze szkołą mogę śmiało stwierdzić, że odbiór realizowanego zadania jest pozytywny.