E - nauczyciele z szamotulskiej Dwójki (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Nasi e-nauczyciele

  • Dodano:

    11.07.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Ścieżka: Nasi e- nauczyciele

W Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach intensywnie wdrażamy technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Unowocześniamy infrastrukturę - wyposażyliśmy szkołę w tablice interaktywne, projektory, laptopy. Już drugi rok z powodzeniem stosujemy dziennik elektroniczny. Wybraliśmy temat  „Nasi e-nauczyciele”,  ponieważ cyfryzacja obejmuje już każdą dziedzinę życia szkoły, a umiejętności w posługiwaniu się nową technologią potrzebne są na każdym kroku. Ze względu na szybki rozwój TIK, wymagają one ustawicznego dokształcania, dlatego założone cele realizowali wszyscy nauczyciele, a nie tylko zespół Szkoły z Klasą 2.0. Najbardziej zależało nam na podniesieniu aktywności nauczycieli, którzy słabo radzą sobie z nowymi technologiami.

Rozpoznanie zasobów i możliwości wprowadzenia zmian w pracy szkoły

Realizację zadań rozpoczeliśmy od rozpoznania zasobów i określenia, jakie mamy możliwości wprowadzenia zmian w pracy szkoły. Sporządzony został spis zasobów  szkoły w pomoce naukowe zapisane na płytach CD i oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz  lista potrzeb.  Aby poprawić organizację pracy, na drzwiach sal lekcyjnych umieszczone zostały grafiki lekcji, aby każdy mógł w dogodnym czasie korzystać z pracownii komputerowej, tablic interaktywnych i projektorów.

Modyfikacje w  komunikowaniu się z uczniami i metodach nauczania

Podstawowym narzędziem służącym do informowania społeczności szkoły i środowiska o podejmowanych działaniach jest szkolna strona internetowa. W związku z realizacją zadań Szkoły z Klasą 2.0 zaistniała konieczność jej modyfikacji - wprowadzone zostały nowe podstrony: "Narzędzia TIK" - informujące o nowoczesnych technologiach oraz "Szkoła z Klasą 2.0" - na której umieszczone zostały linki do strony Szkoły z Klasą 2.0 oraz do 2 blogów  uczniowskich i 1 bloga nauczycielskiego - założone oraz prowadzone w ramach programu, ułatwiają komunikowanie i współpracę nauczycieli i uczniów.

Sprawnym narzędziem komunikacyjnym okazuje się Librus. Coraz częściej korzystają z niego rodzice i uczniowie (wszyscy mają założone konta) oraz coraz więcej informacji za jego pomocą przekazują nauczyciele. Nie ograniczają się jedynie do ocen i uwag dotyczących zachowania uczniów.

Niestety, nie wszytkie planowane do wykorzystania narzędzia internetowe zostały uruchomione. Nie powiodło się założenie kont przez nauczycieli na darmowym serwerze Google w celu szybszego komunikowania się oraz pracy na platformie. Prowadzenie lekcji i realizacja projektów z wykorzystaniem wypracowanych wspólnie materiałów udostępnionych na platformach oraz stworzenie "Szkoły w chmurze" - to zadanie, które chcemy zrealizować w najbliższej przyszłości. 

Szkolenia nauczycieli i uczniów w zakresie TIK

Podjęliśmy natomiast próbę uruchomienia platformy Librusa. W szkoleniu prowadzonym przez trenerów Librusa dotyczącym pracy na platformie edukacyjnej wzięli udział wszyscy nauczyciele, jednak w codziennej pracy wykorzystuje ją tylko kilka osób. Uznaliśmy, że potrzeba czasu, aby nauczyciele oswoili się z tym narzędziem i wypróbowali je. Postanowiliśmy zorganizować jeszcze jedno szkolenie w tym zakresie.

W celu podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie obsługi nowego sprzętu zaplanowaliśmy 4 szkolenia:
-„Tablica interaktywna i jej oprogramowanie. Obsługa tablicy”,
- „Przygotowanie i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem zasobów otwartych”,
- „Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem narzędzi internetowych i dostępnego w szkole oprogramowania”,
- „Realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi internetowych i dostępnego w szkole oprogramowania”.

Ze względów finansowych i czasowych udało się zorganizować tylko pierwsze. Pozostałe umiejętności nauczyciele zobowiązani zostali uzupełnić w formie samokształcenia i pomocy koleżeńskiej. Nasi nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedzą, pomysłami i refleksjami podczas spotkań grup przedmiotowych oraz na konferencjach RP. Obecnie większość nauczycieli prowadzi lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych lub projektorów, stosuje dostępne oprogramowanie. Coraz więcej osób wykorzystuje możliwość uczenia w pracowni komputerowej.

Tworzenie bazy elektronicznych materiałów edukacyjnych

W celu pełniejszego wykorzystania bazy elektronicznych materiałów edukacyjnych stworzono wykaz stron WWW przydatnych nauczycielom różnych przedmiotów. Tworzone przez nauczycieli elektroniczne materiały edukacyjne są udostępniane na stronie internetowej, gdzie znajduje się baza projektów i lekcji. Dla uczniów zamieszczono również wykaz bezpiecznych stron WWW przydatnych podczas odrabiania zadań domowych, przygotowywania się do zajęć oraz do zabawy.

Realizacja zadań – ścieżka KODEKS 2.0

Po przystąpieniu do programu nauczyciele rozpoczęli działania związane z promowaniem idei programu „Szkoła z klasą 2.0” i tworzeniem KODEKSU 2.0. Rozpropagowano TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Zachęceno nauczycieli do korzystania z dostępnych zasobów oraz prowadzenie bloga nauczycielskiego i uczniowskiego.  Odbyły się lekcje, podczas których przybliżali uczniom zasady korzystania z nowych technologii, prawo autorskie oraz licencje CC. Uczniowie debatowali w klasach na temat roli internetu w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy oraz bezpieczeństwa w sieci, a następnie wzięli udział w szkolnej debacie panelowej w celu opracowania Kodeksu 2.0. Przedstawiciele klas wyrażali opinie swoje oraz kolegów na temat poszczególnych punktów Kodeksu zaproponowanych przez organizatorów Szkoły z Klasą. Jeden z uczniów zapisywał je w postaci prezentacji PowerPoint a rezultaty wspólnej pracy były widoczne od razu na ekranie. W ten sposób powstał oryginalny, nasz własny Kodeks 2.0.

Kolejne działania były skierowane na zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce. Nauczyciele korzystali z TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uatrakcyjniali zajęcia wykorzystując zasoby internetu, testowali wybrane zasady klasowego Kodeksu 2.0. Uczniowie przedyskutowali je raz jeszcze podczas spotkania z policjantką, które poświęcone było cyberprzemocy. Technologia informacyjna była widoczna przy realizacji innowacji pedagogicznej BARDZO MŁODA KULTURA SP2 SZAMOTUŁY podczas spotkań z ciekawymi ludźmi (np. spotkania z Waldemarem Wierzbą - autoram słownika Gwary Poznańskiej), przy realizacji projektów przedmiotowych oraz projektu szkolnego "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem", gdzie każda klasa prezentowała na forum szkoły w niezwykle atrakcyjnej formie zebrane wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach świata.

Kodeks 2.0 był konsultowany podczas zebrań z rodzicami i został pozytywnie przez nich zaopiniowany. Po tak wszechstronnej weryfikacji ustalono ostateczną wersję Kodeksu 2.0 i zamieszczono ją na platformie.

Realizacja zadań – ścieżka wybrana przez nauczyciela– indywidualnie

Po zapoznaniu się ze ścieżkami każdy nauczyciel biorący udział w programie dokonał wyboru jednej z nich: 7 nauczycieli realizowało -projekt edukacyjny, 3-odwróconą lekcję, 1nauczyciel wybrał ścieżkę "Uczymy innych".

Pod kierunkiem swych nauczycieli uczniowie systematycznie poszerzali wiedzę na temat praw autorskich, uczyli się opisywać źródła internetowe, tworzyli prezentacje multimedialne, uczyli się korzystać z programów i zasobów internetowych przygotowując lekcje odwrócone oraz przygotowując się do pełnienia roli nauczycieli i ucząc innych. Uczniowie doskonale opanowali program Microsoft Power Point oraz Prezi. Korzystali z aplikacji z aplikacji: LearningApps.org? (data dostępu 11.07.2015r.) podczas lekcji języka angielskiego pracowali na platformie Instaling.pl. (data dostępu: 11.07.2015r.) ucząc się efektywniej i bezwysiłkowo. Realizowali również program Cambridge English PenFriends, którego założeniem jest nawiązanie międzynarodowych przyjaźni z rówieśnikami z całego świata i prowadzenie z nimi stałej korespondencji. Redagowali notatki na stronę internetową szkoły, np. Dzień Sportu (autor: Marta Stachowiak, kl. Va, data dostępu 12.07.2015), Wycieczka do Wrocławia(autor: Aneta Łucka, kl. Va, data dostępu 12.07.2015).

Prezentacja uczniowskich wytworów - zorganizowanie i przygotowanie Festiwalu Zdrowego Stylu Życia Szkoły z Klasą 2.0 oraz Festiwalu Klas I - III. w Dniu Dziecka

Szamotulska Dwójka w czasie obchodów Święta Szkoły 30 maja 2015r. połączyła tradycję silnie związaną z historią najstarszej szkoły, patronką Marią Konopnicką ze współczesną formą zabawy uczniów oraz prezentacją ich osiągnięć. Festiwal Zdrowego Stylu Życia rozpoczął barwny korowód. Uczniowie idąc w wokół Rynku nieśli hasła prezentujące pracę SP2, realizację programu Szkoła z Klasą 2.0 i zdrowy styl życia. W uroczystym spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego  oraz Dyrektor ZEAS.

Festiwal Zdrowego Styly Życia był uroczystym podsumowaniem programu Szkołą z Klasą 2.0 inicjującego szereg działań związanych z czytaniem i odkrywaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych jako narzędzia pracy w szkole. Mogliśmy podziwiać efekty kilkumiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów. Uczniowie prezentowali swój Kodeks w formie prezentacji multimedialnej. Nauczyciele i uczniowie eksponowali również swoje projekty i nowe techniki, których się nauczyli podczas zajęć.

Dla uczestników Święta została otwarta Izba Pamięci Szkoły. Można było obejrzeć stare kroniki i zapoznać się z wywiadami przeprowadzonymi przez uczniów. Dużą atrakcją były prezentacje grupy rekonstrukcyjnej AK – Wolność i Niepodległość działającej przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Pamięci Armii Krajowej, pokazy walki rycerzy średniowiecznych, wystawa prac malarskich Danuty Krüger, artystki z Berlina oraz wystawa uczniów, którzy namalowali portrety swych mam podczas warsztatów prowadzonych przez malarkę. Te działania są prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej Bardzo Młoda Kultura SP2 Szamotuły, której celem jest wychowanie i przygotowanie młodego pokolenia do odbioru kultury a także do jej tworzenia. W tym zakresie bardzo pomocna jest współpraca z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury, z Muzeum - Zamek Górków, z Biblioteką Publiczną oraz z  artystami, ludźmi kultury i sztuki.

We wrześniu podczas jesiennego pikniku została otwarta „Kolorowa, zdrowa szkoła”, teraz odbyło się również podsumowanie jednego z realizowanych programów: „Czas na zdrowie”. Dzieci wspólnie z  rodzicami przygotowały wiele zdrowych smakołyków i biesiadowały przy pięknie zastawionych stołach. Odbyły się warsztaty pieczenia chleba, wykład dietetyka na temat zdrowego odżywiania, „Bieg po zdrowie”, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiele innych atrakcji. Uczniowie mieli spotkanie z policjantami i swym ulubieńcem Pyrkiem. Akcja prowadzona jest w ramach programu ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, który szkoła realizuje z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach. Jako, że „Taniec to zdrowie” – ważnym punktem programu był maraton taneczny, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Najmłodsze dzieci baraszkowały w zamku dmuchanym i zajadły watę cukrową.

Impreza zintegrowała społeczność szkolną, należy do najbardziej udanych przedsięwzięć SP2. Pobyt w progach gościnnej Dwójki był dla uczestników pełen wrażeń i radości.

Więcej na temat Festiwalu:
Festiwal Zdrowego Stylu Życia Szkoły z Klasą 2.0 (autor: Maria Tomkowiak, http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/swieto-szkoly-na-fotografiach-roberta-kalisza/,data dostępu: 13.07.2015.)
Święto Szkoły z Klasą 2.0 (autor: Małgorzata Jagiełłowicz, http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/swieto-szkoly/, data dostępu: 13.07.2015.)

Prezentacje efektów pracy w programie Szkoła z Klasa 2.0 dzieci z klas I - III odbyły się w Dniu Dziecka. Odbiorcami byli uczniowie i nauczyciele edukacji zintergrowanej. Była to okazja, aby pokazać swoje osiągnięcia i przypomnieć chwile spędzone na realizowaniu zadań projektu. Dzieci młodsze uczestniczyły również w Festiwalu Zdrowego Stylu Życia razem ze starszymi i podczas niego prezentowały piosenki, układy taneczne i scenki.

Promowanie idei programu „Szkoła z klasą 2.0”

Na temat programu "Szkoła z klasą 2.0" systematycznie informowaliśmy społeczeństwo Szamotuł publikując artykuły na stronie internetowej szkoły:

TIK w Dwójce – realizujemy program SZKOŁA Z KLASĄ 2.0  na stronie:http://sp2szamotuly.pl/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

Debata klasy Va – TIK w Dwójce   na stronie:http://sp2szamotuly.pl/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

Pracujemy zgodnie z Kodeksem Szkoły z Klasą 2.0  na stronie:http://sp2szamotuly.pl/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

Debata szkolna – mamy szkolny KODEKS 2.0  na stronie:http://sp2szamotuly.pl/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

TIK w Dwójce – SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 na stronie:http://sp2szamotuly.pl/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

Więcej na szkolnej stronie w zakładce "Programy":
http://sp2szamotuly.pl/dla-nauczycieli/programy/  (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

oraz:

 http://sp2szamotuly.pl/dla-nauczycieli/prezentacje/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

http://sp2szamotuly.pl/dla-nauczycieli/narzedzia-tik/ (autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.)

Współpraca z lokalną prasą to ważny element naszych działań promocyjnych. Wydawaliśmy też gazetki informacyjne i foldery. Podczas pogadanek z rodzicami prezentowaliśmy założenia programu oraz efekty pracy, np. konsultowaliśmy punkty Kodeksu 2.0. 

Założyliśmy 1 blog nauczycielski prowadzony przez Marię Tomkowiak - koordynator Szkoły z KLasą 2.0:

Dwójka tika z klasą (data dostępu: 13.07.2015.)

oraz 2 blogi uczniowskie:

SzamoTIK-anie z Dwójki (data dostępu: 13.07.2015.)

PolaTIK (data dostępu: 13.07.2015.)

 

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Cieszy już sam udział w programie tak wielu nauczycieli. Zgłosiło się 12, niestety nie wszyscy wytrawali do końca, ale tym, którzy ukończyli wszystkie zadania i opisali je na platformie Szkoły z Klasą 2.0 serdecznie gratuluję.

Największym powodem do radości jest otrzymanie statusu SZKOŁY EKSPERCKIEJ. http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/mamy-status-szkoly-eksperckiej/ ((autor: Maria Tomkowiak, data dostępu: 13.07.2015.). Świadczy to o dużym postępie dokonanym w SP2 Szamotuły w zakresie wdrażania TIK.

Zadowolona jestem z tak wielu dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych zadań, które zagwarantowały nam aż 8 wyróżnień "Dobra Praktyka":

Spotkanie otwierające w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach (w: http://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/271/, autor: Maria Tomkowiak, data dostępu 13.07.2015.)

Być autorem (Zadanie TIK)  (w:http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/3128/, autor: Maria Tomkowiak,data dostępu 13.07.2015.)

Szkolna debata panelowa (w: http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/3808/ autor: Maria Tomkowiak, data dostępu 13.07.2015.)

Zastosowanie komputera - ustalenie zasad bezpiecznego korzystania Zadanie TIK (http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/2874/, autor: Elżbieta Dąbrowska, data dostępu 13.07.2015.)

Tradycje i zwyczaje wielkanocne. Przedstawienie pt.,,Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych" Planowanie projektu (http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/6855/ autor: Elżbieta Dąbrowska, data dostępu 13.07.2015.)

Tradycje i zwyczaje wielkanocne. Przedstawienie pt.,,Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych". Prezentacja projektu(http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/9330/ autor: Elżbieta Dąbrowska, data dostępu 13.07.2015.)

Na Kaszubach - Odwrócona lekcja - zadanie III (http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/9475/, autor: Katarzyna Dobrychłop, data dostępu 13.07.2015.)

Jak zrobić prezentację Prezi? - uczymy innych (http://szk2015.ceo.nq.pl/kurs/dokument/9548/, autor: Maria Tomkowiak, data dostępu 13.07.2015.)

Spotkanie otwierające i opracowany wspólnie szczegółowy harmonogram - to gwarancja dobrze zorganizowanej pracy w całym roku szkolnym. Za to dzialanie  otrzymaliśmy pierwszą odznakę Dobra Praktyka. Udanym przedsięwzięciem i kolejną Dobrą Praktyką była szkolna debata panelowa oraz Kodeks Szkoły z Klasą 2.0. Motywuje on nauczycieli i uczniów, aby posługiwali się TIK bezpiecznie i zgodnie z prawem autorskim.

Dobrą praktyką i dużym osiągnięciem był cykl lekcji pt. "Być autorem" - podczas którego wraz z zaproszonym do współpracy autorem, uczniowie przeżyli prawdziwą przygodę z gwarą a także prześledzili proces tworzenia książki, a następnie przestrzegając reguł dotyczących praw autorskich, napisali własny scenariusz przedstawienia teatralnego, które pokazali na scenie. Występ podczas konkursu "Godejma po naszymu" przyniósł sukces w postaci wyróżnienia za przedstawienie pt. "Powrót Kundy do chaty zez lofrów". Za kolejne przestawienie pt. "Atrakcje spod wierzby", do którego scenariusz stworzyli uczniowie na podstawie scenek dramowych, jury przyznało I nagrodę i statuetkę Czarnej Księżniczki, uczniowie zdobyli 4 nagrody aktorskie a opiekunka - Maria Tomkowiak nagrodę reżyserską.

Wśród projektów bardzo udanym przedsięwzięciem było Spotkanie Wielkanocne przybliżające uczniom całej szkoły tradycje i zwyczaje wielkanocne w formie przedstawienia zatytułowanego:"Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych". Efektowna dekoracja, oryginalne potrawy wielkanocne, rekwizyty i kostiumy wzbudziły uznanie całej społeczności. Na uwagę też zasługują pracochłonne przygotowania, w których dużą rolę odegrało wykorzystanie narzędzi TIK (uczniowie wykonali kartki wielkanocne w programie Paint, redagowali i pisali życzenia w programie Microsoft Office Word) oraz współpraca z rodzicami.

Ciekawym przedsięwzięciem okazał sę projekt:"Spotkanie z bohaterami Bajkolandii" (http://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/5932/, autor: Ewelina Budych, data dostępu: 12.07.2015), którego efekty mogliśmy podziwiać podczas Dnia Dziecka, kiedy odbyły się prezentacje klas I - III.

Cieszy mnie, że nauczyciele podejmują nowe metody pracy w postaci lekcji odwrcónej czy "Uczymy innych". Cieszy coraz częściej podejmowana praca z aplikacją LearningApps.org? na platformie, wykorzystanie aplikacji Instaling.pl podczas lekcji języka angielskiego oraz realizacja programu Cambridge English PenFriends, co przyniosło wspaniały sukces - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego. 

Chciałabym, aby pracę na plaformach edukacyjnych podejmowało więcej nauczycieli. Szkoła w chmurze - to jest nasze zadanie na przyszly rok.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Przeświadczenie, iż wszystkie zadania zostały zrealizowane tak, że już lepiej nie można, nie jest zgodne z zasadami rozwoju. Każde większe czy mniejsze przedsięwzięcie można wzbogacić o nowe formy i jeszcze ciekawsze elementy. Wychodzę z założenia, że nie można przeprowadzić dwóch jednakowych lekcji, nie można  zorganizować dwóch jednakowych festynów czy debat. Jest wiele uwarunkowań, które wpływają na ich przebieg. Są jednak sprawy, o których nigdy nie należy zapomnieć organizując działania dzieci: muszą uczyć, wywoływać zaciekwienie i bawić. Są to nieodzowne elementy, na które w mojej szkole zawsze zwracam uwagę.

Co można było zrobić inaczej? Być może lepszym rozwiązaniem przy organizowaniu festynu byłoby przeprowadzenie go w jednym dniu. Prezentacje dzieci z klas I - III, które odbyły się podczas Dnia Dziecka i nie byly oglądane przez uczniów klas IV - VI, a szkoda, bo były równie ciekawe i pomysłowe. Myślę, że podczas Festiwalu Zdrowego Stylu Życia można było wygospodarować czas i miejsce na prezentacje młodszych dzieci, by mogły również zaprezentować szerszej publiczności efekty swojej pracy i zorganizowanych projektów w ramch programu Szkoła z KLasą 2.0.

 

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Jestem przekonana, że najważniejszy cel: zmobilizowanie nauczycieli, aby korzystali z nowych technologii, udało się osiągnąć. Oczywiście, nie wszyscy w równym stopniu z nich korzystają, ale większość mocno rozwinęła swoje umiejętności. Czują się pewnie posługując się Librusem, operują tablicami interaktywnymi, projektorami, wykorzystują programy: Microsoft Power Point, Prezi, aplikację LearningApps.org? Pracując na platformie Szkoły z Klasą 2.0 przekonali się, że "nie taki diabeł straszny jak go malują" i podejmują próby wykorzystania platformy Librusa do pracy podczas lekcji.

Informacji zwrotnych na ten temat dostarczyło mi spotkanie Zespołem 2.0, podczas którego zostały podsumowane działania w ramach Szkoły z klasą 2.0 oraz ewaluacja w postaci ankiet i arkuszy samooceny, które każdy nauczyciel zobowiązany jest wypełnić na koniec roku. Ponadto przeprowadzam hispitacje i obserwuję pracę nauczycieli na codzień. Do ewaluacji posłużyły też wypowiedzi nauczycieli podczas pracy zespołów samokształceniowych. Źródłem wiedzy o tym, jak nauczyciele postrzegają program Szkoła z Klasą 2.0 oraz rozwój TIK w szkole są również sprawozdania tych zespołów. Wyłania się z nich obraz szkoły coraz bardziej nowoczesnej i coraz lepiej przygotowującej uczniów do życia we wspólczesnym świecie.

Nauczyciele podkreślali fakt, iż przygotowanie do zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych, projektorów, komputerów oraz innych urządzeń a także nowoczesnych programów i aplikacji choć jest czasochłonne, ale stwarza okazję do poszerzenia wiedzy, samokształcenia, szukania nowatorskich rozwiązań w internecie. Podkreślają, że niewątpliwie nowe technologie przyczyniają się do przyspieszenia procesu kształcenia i czynią go o wiele bardziej efektywnym. Nauczyciele postrzegają siebie, jako ludzi bardzo zapracowanych, którzy jednak z zadowoleniem i satysfakcją pokonują trudności, by nadążać za postępem cywilizacyjnym.

Refleksje uczestników programu wykorzystam do planowania pracy w przyszłym roku szkolnym oraz do określenia kierunków dalszej pracy.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Mam nadzieję, że efekty wypracowane w ramch programu Szkoła z Klasą 2.0 na trwałe zagoszczą w naszej szkole i będą mobilizowały do dalszej pracy nie tylko Zespół 2.0, ale wszystkich nauczycieli.

Bardzo zależy mi na pracy zespołowej - a ten program właśnie tego uczy. Zamierzamy dalej  wprowadzać do szkoły technologię informacyjno - komunikacyjną poprzez udział w kolejnej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0. Mamy w planach pełne wdrożenie programu: "Szkoła w chmurze". Będziemy kontynuować i rozszerzać pracę na Platformie Librusa,  korzystać z aplikacji Instaling.pl oraz zachęcać do szerszego stosowania aplikacji: LearningApps.org? Nasz szkolny Kodeks 2.0 wymaga rzetelnego respektowania praw autorskich, posługiwania się licencjami CC oraz prawidłowym opisem źródeł - myślę, że w tym zakresie bardzo dużo już zrobiliśmy, ale musimy jeszcze wpoić uczniom te zasady i ich przestrzegać. Nie chciałabym zaniechać tego rodzaju działań, które wzbudzały ogromne zainteresowanie uczniów. Z tego m.in. powodu będziemy kontynuować Noce Czytania oraz program Bardzo Młoda Kultura.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Uczniowie, jak i rodzice dostrzegają korzyści płynące z zastosowania TIK podczas zajęć. Z zadowoleniem wypowiadają się na temat efektu wspólnej pracy całej szkoly - Kodeksu 2.0, którego przestrzeganie zapewnia unormowanie trudnych spraw związanych z prawem autorskim oraz stosowaniem TIK w szkole. Tak wypracowane zasady są postrzegane przez uczniów jako ich własne, dzięki temu są łatwiej wprowadzane w życie. Uczniowie z satysfakcją opowiadają o zrealizowanych projektach, lekcjach, podczas których uczyli kolegów i koleżanki, na temat odwróconych lekcji, kiedy sami musieli zdobywać wiedzę, o prowadzonych blogach.

Nasi beneficjenci w przyszłym roku chcieliby znowu wziąć udział w programie Szkoła z Klasą 2.0, gdyż, jak to określają uczniowie, gwarantuje ciekawe zajęcia i świetną zabawę.