Zadanie dyrektora - Wdrażanie e-dziennika. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Szkoła z e-dziennikiem

 • Dodano:

  20.05.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Kategoria zadania:

Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości jej pracy.

Głównym celem  podczas realizacji Programu ,,Szkoła z klasą 2.0” w tym roku  szkolnym było kompleksowe wdrożenie internetowego dziennika elektronicznego i doposażenie niektórych sal lekcyjnych w laptopy i projektory.

Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb rodziców i nauczycieli w zakresie wprowadzenia dziennika zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej, dokonaliśmy wyboru programu internetowego dziennika elektronicznego. Następnie odbyły się szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli  i liderów koordynujących pracę i funkcjonowanie programu e- dziennika. Na przełomie września i października 2014r zostały wygenerowane i bezpłatnie udostępnione hasła i loginy rodzicom uczniów. Dostęp do indywidualnego konta umożliwiony został za pośrednictwem strony internetowej szkoły. W lutym 2015r. – zgodnie z założeniami nastąpiła zmiana dostawcy i sposobu dostarczania internetu do szkoły poprzez łączność światłowodową, co przyczyniło się do lepszej i szybszej komunikacji internetowej.  W związku z tym ,udało się też podłączyć internet w każdej sali lekcyjnej. Zgodnie z założeniami, systematycznie, w miarę możliwości doposażaliśmy szkołę w sprzęt komputerowy. Dwa projektory szkoła otrzymała za udział  w projekcie edukacyjnym  ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez  dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”, jeden  za uczestnictwo w projekcie zdrowotnym ,,Trzymaj formę”, pięć kolejnych  zostało zakupionych ze środków własnych . Ponadto Urząd Miasta Legionowo zakupił 3 zestawy komputerowe i notebooka oraz szkoła w ramach swoich posiadanych funduszy dokupiła dwa zestawy.  Udało się również zakupić tablicę multimedialną. Funkcjonowanie e- dziennika objęliśmy stałym  monitoringiem sprawowanym przez dyrekcję szkoły oraz szkolnego lidera. Na bieżąco odbywały się szkolenia nauczycieli w celu wykorzystywania wszystkich dostępnych aplikacji programu  e-dziennika. W celu ewaluacji realizacji naszego zadania wykorzystaliśmy ankiety skierowane do rodziców, wywiad grupowy z nauczycielami, wywiad grupowy z uczniami  oraz otrzymaliśmy pozytywną opinię Rady Rodziców. Informacje uzyskane przez  wszystkich użytkowników e-dziennika potwierdziły słuszność i zasadność naszego przedsięwzięcia. Wprowadzenie e- dziennika przyczyniło się do:

- stałej i systematycznej komunikacji   rodziców z nauczycielami i wychowawcami uczniów

- bieżącej kontroli ocen uczniów i obecności na lekcjach, - poprawy frekwencji uczniów oraz zwiększenie się usprawiedliwionej liczby godzin nieobecnych uczniów na zajęciach szkolnych,

- szybkiej i bieżącej wymiany informacji między szkołą a rodzicami ucznia (wiadomości o zebraniach, działaniach podejmowanych przez szkołę, akcjach, wycieczkach itp.),

- poprawy komunikacji między nauczycielem i uczniem (prace długoterminowe, realizacja  projektów, wyrównywanie braków itp.),

- racjonalnego gospodarowania czasem pracy nauczycieli, poprzez generowanie zestawień, statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkoły, dzięki czemu zwiększyła się efektywność pracy szkoły,

- bieżącego i stałego nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli, sprawowanego przez dyrektora szkoły ( system oceniania, formy oceniania,  monitoring realizacji podstawy programowej),

- zmiany form i sposobu prowadzenia spotkań z rodzicami, polegającymi na konkretnej, sprecyzowanej j rozmowie  z nauczycielem.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Podjęte przez szkołę działania przyniosły oczekiwane efekty. Nauczyciele , uczniowie i rodzice pozytywnie oceniają wdrożenie                     e-dziennika. Wszyscy nauczyciele opowiedzieli się za prowadzeniem od następnego roku szkolnego tylko dziennika w wersji elektronicznej. Uważają, że w dobie rozwoju techniki jest to nowoczesna i atrakcyjna forma dokumentowania  realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych  i innych. Jednocześnie e-dziennik jest źródłem bieżącej wymiany informacji między nauczycielami a rodzicami. Umożliwia stały dostęp do informacji dotyczących ocen ucznia, kontroli jego frekwencji, informowania o  bieżących sprawach ucznia czy też wydarzeniach szkolnych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji zadania. W przyszłości chcemy bardziej wykorzystać wszystkie dostępne funkcje i możliwości internetowego dziennika elektronicznego. W bieżącym  roku szkolnym skupiliśmy się przede wszystkim  na prawidłowej obsłudze i systematycznym  korzystania z  dziennika w podstawowym zakresie. Umiejętności, doświadczenie i wyrażanie zadowolenia z prowadzenia tej formy dziennika sprawiają, że od następnego roku szkolnego w większym stopniu będziemy wykorzystywać inne zasoby programu, które przyczynią się do  podniesienia jakości pracy szkoły. Po rocznej pracy  z prowadzeniem dziennika lekcyjnego w wersji papierowej i e-dziennika  stwierdzamy, że jesteśmy już gotowi do prowadzenia tylko dziennika elektronicznego. E-dziennik stał się dla nas narzędziem wspierającym proces edukacji szkolnej. Rozwój e-usług w oświacie jest odpowiedzią na zmieniającą się koniunkturę oraz tworzenie nowej rzeczywistości szkolnej. Dlatego podjęte i zrealizowane zadanie uważamy, za bardzo zasadne i konieczne w każdej  szkole w dobie rozwoju cywilizacji i technologii informacyjnej.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Wszystkie etapy wdrażania i realizacji zadania były dokładnie przemyślane, zaplanowane i systematycznie realizowane przez całe środowisko szkolne. Zespół nauczycieli realizujący program ,,Szkoły z klas 2.0”, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice, z dużym zaangażowaniem i wzajemną wyrozumiałością  uczyli się korzystania i obsługi  e-dziennika.  Szkolny lider e-dziennika na bieżąco szkolił nauczycieli , udzielał pomocy i wsparcia technicznego rodzicom uczniów. Dzięki solidnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu wszystkich beneficjentów internetowego dziennika elektronicznego udało się zrealizować zamierzony cel.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Realizację zaplanowanych celów potwierdzają wyniki ankiet skierowanych do rodziców, rozmowy z uczniami oraz nauczycielami. Dzięki wdrożeniu e-dziennika udało się:

 • podnieść jakość pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych technologii TIK, w tym wdrożenie dziennika elektronicznego – podniesienie jakości komunikacji na linii rodzic – nauczyciel,
 •  uzyskać wysoki stopień zadowolenia rodziców i nauczycieli  z przydatności tego programu – bieżąca kontrola postępów w nauce, monitoring frekwencji, uzyskiwanie bieżących  informacji dotyczących  spraw ucznia i szkoły,
 • poprawić frekwencję u niektórych  uczniów oraz zwiększyć  liczbę usprawiedliwionych nieobecności uczniów,
 • podjąć decyzję prowadzenie tylko e-dziennika lekcyjnego w następnym roku szkolnym; odstąpienie od wersji papierowej.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

W następnym roku szkolnym planujemy na bieżąco monitorować i kontrolować prowadzenie przez nauczycieli tylko e-dziennika.  Będziemy organizować szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców, w celu optymalnego wykorzystania możliwości programowych e-dziennika. Ze względu na ograniczone zasoby finansowe   do chwili obecnej, nie wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do  bieżącej pracy                 z  e- dziennikiem. W związku z tym zamierzamy zakupić  sprzęt komputerowy  i projektory do pozostałych  sal lekcyjnych. Planujemy zwiększenie stanowisk komputerowych w pokoju nauczycielskim. Uważamy, że stosowanie takiego narzędzia w szkole nie dość, że przyspiesza i ułatwia pracę nauczycieli, to również poprawia kontakt rodziców ze szkołą i podnosi jakość edukacji.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Realizację zaplanowanych celów potwierdzają wyniki ankiet skierowanych do rodziców, rozmowy z uczniami oraz nauczycielami. Dzięki wdrożeniu e-dziennika udało się:

 • podnieść jakość pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych technologii TIK, w tym wdrożenie dziennika elektronicznego – podniesienie jakości komunikacji na linii rodzic – nauczyciel,
 • uzyskać wysoki stopień zadowolenia rodziców i nauczycieli  z przydatności tego programu – bieżąca kontrola postępów w nauce, monitoring frekwencji, uzyskiwanie bieżących  informacji dotyczących  spraw ucznia i szkoły,
 • poprawić frekwencję  u niektórych uczniów oraz zwiększyć  liczby usprawiedliwionych nieobecności uczniów,
 • podjąć decyzję prowadzenia tylko internetowego dziennika elektronicznego w następnym roku szkolnym; odstąpienie od wersji papierowej.