Tradycje i zwyczaje wielkanocne. Przedstawienie pt.,,Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych". (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Czytamy

  • Dodano:

    31.03.2015

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

Projekt zrealizuję z uczniami kl. II a /nauczanie zintegrowane/. W ramach projektu będę współpracowała z koleżanką Adrianną Kioną. Podczas realizacji projektu będę odpowiedzialna za działania podejmoiwane z uczniami. Wspólnie z koleżanką będę odpowiedzialna za realizację konkursu plastycznego dla kl. I - III oraz kl. IV - VI.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Głównym zadaniem projektu jest poznanie tradycji i obyczajów świąt wielkanocnych oraz zaprojektowanie i wykonywanie przedmiotów rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem różnorodnych materaiałów i technik twórczych. Tworzenie własnych dzieł sztuki, wyszukiwanie potrzebnych informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wspólne planowanie przedstawienia pt. ,,Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych.
Wspólne omówienie scenografii. Spotkanie ze społecznoscią szkolną, rodzicami - prezentacja przedstawienia, podsumowanie wyników konkursu.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

1. Znaczenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach wielkanocnych.

3. Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z omawianą tematyką.

4. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

5. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

6. Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń.

7.Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.

8. Kultura zachowania składanie życzeń bliskim i znajomym.

9. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

10. Stosowanie nowoczesnych technologii w praktyce.

11. Stymulowanie twórczych postaw i kreatywnego myślenia.

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

LP.

         TEMATYKA  ZAJĘĆ

REALIZACJA

    POTRZEBNE  MATERIAŁY

                   I  SPRZĘT

UWAGI

1.

 

          Zajęcia  organizacyjne

Ustalenie terminów spotkań, przydział zadań, omówienie współpracy oraz przekazanie informacji na temat wykorzystywanych materiałów.

 

Wszyscy

uczniowie

 

      1h

9.03.15

2.

 

Szukajcie i dzielcie się z innymi wyszukanymi informacjami

Wyszukiwanie potrzebnych informacji o wielkanocnych tradycjach: niedziela palmowa, z czego robi się palmy, święcenie pokarmów, chodzenie z gaikiem, wypiekanie bab, zwyczaj malowania jajek, co to jest pisanka, kraszanka, oklejanka.

Przepis na wielkanocną lukrowaną babe.

 

 

I grupa

K.K

K.B

T.H

M.B

 

    1 - 2h

12.03.15

3.

 

Wyszukiwanie konturu (wzoru) kolorowanie wielkanocnych ilustracji na gazetkę klasową.

Wykorzystanie programu Paint i zaprojektowanie Kurczaka, zajączka według własnego pomysłu.

 

Burza mózgu, przeglądanie zasobu Internetu, praca w programie Paint.

 

 

 

Komputer, poznajemy prace w programie Paint, Internet, drukarka, papier

II grupa

N.M

R.C

J.B

       2h

III grupa

K.G

N.P

M.B

16.03.15

4.

 

Ozdabianie wielkanocnych jajek

 

Prezentacja różnych technik ozdabiania jajek, wykonanie prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

 

Wydmuszki, jajka styropianowe, tasiemki, cekiny, Internet

Wszyscy

uczniowie

 

    1h – 2h

23.03.15

 

 

 

5.

 

Wykonanie kartek wielkanocnych w programie Paint.

Redagowanie i pisanie życzeń w programie Microsoft Office Word.

 

 

 

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie z kartek okolicznościowych (wielkanocnych), pisanie życzeń, wklejenie przygotowanych życzeń.

 

Komputer, program Microsoft Office Word, drukarka, papier, różnorodne materiały do zajęć, klej, ozdobne dziurkacze, nożyczki.

 

IV grupa

wszyscy

uczniowie

 

   1h – 2h

 

16.03.15

6.

 

Wyszukiwanie wierszy dotyczących omawianej tematyki orza przysłów.

 

 

 Czytanie wierszy.

 

Internet

 

V grupa

S.W

S.P

J.M

A.Sz

       1h

12.03.15

16.03.15

7.

 

Zapoznanie się ze scenariuszem przedstawienia ,,Gaiczek zielony, rzecz o polskich obyczajach wielkanocnych”. Omówienie potrzebnych rekwizytów, scenografii.

 

 

Wzorowe czytanie i recytacja ról

 

Gromadzenie potrzebnych rekwizytów.

Wszyscy

uczniowie

 

       4h

 

16.03.15

19.03.15

26.03.15

8.

 

Prezentacja przedstawienia,

Ogłoszenie wyników konkursu

Wystawa prac.

 

 

 

 

Wystawienie przedstawienia dla społeczności szkolnej i rodziców.

 

Przygotowanie scenografii, dyplomów, nagród

Wszyscy

uczniowie

 

       1h

 

30.03.15

Realizacja projektu trwała od 9.03.2015 r. – 30.03.2015 r. Każda grupa miała ustalony termin przygotowania zadania. Spotkania odbywały się w każdy wtorek i piątek oraz w miarę potrzeb każdego dnia po zajęciach lekcyjnych. Planujemy poznać i wykorzystać program Paint, Microsoft Office Word.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą one polegały i jak będą przebiegały.

Przygotowane przez uczniów materiały dotyczące tradycji wielkanocnych, będą prezentowane, czytane i analizowane podczas spotkań. Podczas spotkania, na  którym omawiać będziemy scenariusz przedstawienia, każdy uczeń otrzyma swoją rolę.  Następnie  omówimy scenografię i ustawienie. Na zakończenie uczniowie będą odczytwać kolejno i głośno swoje wiersze.

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

Uczniowie realizując poszczególne zadania projektu będą wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne. Dzieci będą uczyły się wyszukiwania, manipulowania, badania, działania. Podejmowane działania mają wyzwol\ić w dziecku aktywność emocjonalną, intelektualną oraz praktyczną. Mają działać i bawić się w różny sposób: wyszukiwać potrzebnych informacji, uczyć się recytacji swojej roli,tworzyć prace plastyczne z różnych materiałów, występować na forum, wyzwalając twórczą ekspresję.

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

Kulminacyjnym punktem projektu będzie podsumowanie wspólnej pracy:

- ankieta dla ucznia,

- prezentacja przedstawienia dla społeczności szkolnej oraz rodziców,

- podsumowanie konkursu plastycznego.

- wystawa prac uczniowskich

- wszystkie działania, prace i osiągnięcia będą prezentowane na stronie internetowej szkoły.