TIKOWA SZKOŁA - realizacja zadania (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Nasi e-nauczyciele

  • Dodano:

    18.06.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Już w pierwszym półroczu, w październiku 2014r., została powołana osooba, której zadaniem było wspieranie nauczycieli wykorzystujących nowe technologie informacyjne na lekcjach i inncyh zajęciach. Osoba ta, ze względu na posiadana wiedzę, była rzeczywistym wsparciem i oparciem dla pozostałych. Obserwacje lekcji z wykorzystaniem TIK w drugim półroczu wg harmonogramu przekonały mnie, że wybór tej osoby był słuszny czego rezultaty ukazane zostały podczas przeprowadzanych przez innych nauczycieli lekcji.
Czas pracy i przygotowań z pierwszego półrocza przyniósł znakomite efekty dla większości nauczycieli w szkole.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Korzyści z przystapienia do programu Szkoła z klasą 2.0 wpłynęły bezpośrednio i pośrednio na efekty pracy dydaktycznej w szkole, jak również na wizerunek szkoły. Cieszy mnie niezmiernie fakt, iz nauczyciele rozumieją potrzebę zdobywania nowych umiejetności, szczególnie umiejetności korzystania z nowych technik poprawiających i ulepszajacych jakość oraz efekty pracy, i decyzje o przystąpieniu do programu podejmuję suwerennie ze wskazaniem celów, jakie im przyświecaja na początku uczestnictwa w programie. Bardzo pozytywnie oceniam rolę koordynatora - mentora, który scalał działania i ułatwiał rozwiązywanie wielu, czasami niewielkich problemów. W środowisku lokalnym, szczególnie wśród rodziców, udział szkoły w programie i wielość i różnorodnośc projektów wzbudził ogromny szacunek. Cieszę sie także z tego, że został przełamany opór przed korzystaniem z nowoczesnych technologii.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Pomimo radości z realizaji zaplanowanego zadania, stwierdzam, że nie wszystkie osoby doskonalą swój warsztat pracy, tkwią w przekonaniu, że wiedzą jak poruszać się w świecie nowoczesnych technologii i nie wyraziły chęci uczestnictwa w programie. Być może wynika to z braku świadomości ogromnego postępu i konieczności modyfikowania metod pracy, i stagnacji.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Reasumując zaplanowane cele zostały osiągnięte i przyniosły spodziewane efekty. Oprócz obserwacji lekcji z wykorzystaniem TIK, o których wspomniałem wcześniej, uczestnniczyłem we wszystkich uroczystościach szkolnych, z których każda została przygotowana z wykorzystaniem narzędzi internetowych i sprzętuu multimedialnego. Przeprowadzono także ankietę ewaluacyjną dla nauczycieli dotyczącą udziału w programie i sposobów wykorzystywania technologii informacyjnych obecnie podczas lekcji i różnic w jakości nauczania (wyniki). Ankieta jest podstawa do stwierdzenia, że w ocenie nauczycieli łatwość przekazywania informacji zwiększyła się wielkokrotnie a przyswajalność tych informacji przez dzieci (obraz, dźwięk, działanie) jest zdecydowanie większa.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Utrzymanie pewnego poziomu funkcjonowania jest zdecydowanie trudniejsze niz uzyskanie takiego stanu, dlatego wyzwania, które stoja przede mna bedą, spodziewam sie tego, stosunkowo duże. Dlatego też planuję pomóc nauczycielom poprzez zakup urządzeń, które w opinii uczestników programu byłyby przydatne w dalszym rozwoju umiejętności i wiedzy nauczyieli i uczniów.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Nauczyciele zaangażowani w program podczas spotkania zamykającego tegoroczną edycję przedstawili wiele korzyści z udziału w nim. Ogromnie zyskali na udziale w programie uczniowie. Nastąpił wzrost umiejętności w zakresie stosowania nowych technologii, uczniowie doskonalili też umiejętność publicznych wystąpień. Pracowali w projektach, metodą odwróconej lekcji, czy w ramach ścieżki - uczymy innych. Podstawą tych stwierdzeń są prezentacje przedstawione na Festiwalu Szkoły z klasą, który odbył się 20 maja 2015r. Uczniowie nie uczestniczący w projektach dopytywali o mozliwość wzięcia udziału.  Jako mocne strony nauczyciele wymieniili też możliwość pracy w grupie, pozytywny wpływ na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.