Zostań przewodnikiem po zabytkach średniowiecznej kultury. (Zadanie TIK)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Dodano:

    17.02.2015

1) Kiedy i z jaką grupą uczniów zrealizowałeś zadanie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Zadanie TIK zostało zrealizowane na lekcji wiedzy o kulturze w klasie pierwszej tachnikum.

2) Jaką formę przyjęło Twoje Zadanie TIK (lekcja, miniprojekt) i dlaczego zdecydowałeś się na takie działanie?

Moje zadanie TIK przyjęło formę lekcji, ponieważ w ten sposób najpełniej można kontrolować pracę uczniów i wyjaśnić wąpliwości zanim zrealizuje się zadanie. Zdecydowałam, że będą to dwie lekcje pracy nad konkretnym tematem i jedna przeznaczona na prezentację efektów. Na jednej wprowadzone zostało zagadnienie średniowiecznej kultury (szeroko pojętej – malarstwo, architektura, rzeźba) w odniesieniu do światopoglądu epoki, a także wszystkie fachowe pojęcia definiujące badany temat. Na kolejnej pracowano na zgromadzoym materiałem i wymieniano się spostrzeżeniami. Ostatnia, to efekty pracy i jej ocena.

3) Czego mieli się nauczyć uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

Moi uczniowie mieli nauczyć się samodzielnej weryfikacji materiału, który zaprezenują przed klasą w zaplanowanym zadaniu, podawać jego źródło zgodnie z regułami zapisu oraz obowiązujących praw autorskich, poszerzyć i pogłębić wiedzę z zakresu tematycznego omawianego na lekcji. Sprawnie i ciekawie prezentować opracowany materiał na forum klasy.

 

4) Do jakiego punktu/obszaru lub punktów/obszarów Kodeksu odnosiło się Twoje zadanie? [Jakie rozwijało umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Waszej szkole?]

Obszary z Kodeksu 2.0:
Ucz się i ucz innych.
Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.
Nie kradnij i nie daj się okraść.
Komunikujemy się.
Komputery pod ręką.

5) Jak krok po kroku przebiegały same zajęcia? [Opisz w kilku punktach, na czym dokładnie polegała praca uczniów. Możesz przytoczyć polecenia i instrukcje do zadań. Opis powinien być na tyle szczegółowy, by umożliwić innym powtórzenie działania.]

1. Uczniowie klasy pierwszej na lekcji wiedzy o kulturze otrzymali zadanie stworzenia przewodnika po dowolnie wybranym przez siebie średniowiecznym zabytku. Mogli zdecydować się na dwie wersje zaprezentowania przewodnika: wcielenie się w rolę eksperta i zaprezentowanie przed klasą atutów zabytku, ciekawostek, ale także istotnych informacji i zprezentowanie go na forum klasy w krótkiej (do 5 min.) prezentacji ustnej wraz z pomocami przygotowanym przez siebie lub w formie prezentacji multimedialnej, która w większym stopniu stanowiłaby tło wywodu dla ustego przedstawienia.
Warunki doboru materiału: zabytek średniowiecznej kultury (malarstwo, architektura, rzeźba), jeden uczeń przygotowuje jedną przezentację, zabytek nie może się powtórzyć, muszą zostać podane źródła, z których korzystano.
2. Uczniowie pracowali w dwuosobowych grupach. Pierwszym zadaniem było odświeżenie informacji o średniowieczu z gimnazjum oraz z lekcji języka polskiego w technikum. Wszystkie zabrane wiadomości zaypisywali w zeszycie w formie diagramów, tabel lub map myśli. Po 10 min pracy musieli zweryfikować wiedzę za pomocą Internetowych źródeł, następnie za pomocą drukowanych np. encyklopedia PWN, co sprytniejsi szukali w encyklopedii online. Następnie weryfikowaliśmy źródła, głośno odczytując rezultaty pracy.
3. Następnie każdy z osobna decydował, jaki będzie jego obszar działania (malarstwo, architektura, rzeźba) i starał się wybrać odpowiedni dla siebie ciekawy zabytek. Wypisywano na tablicy poszczególne zabytki po to, aby uniknąć ich dublowania. Na tym zakończyła się pierwsza lekcja.
4. Na kolejnym spotkaniu uczniowie usiedli w grupach reprezentujących dany obszar sztuki i przez 10 min. wymieniali się ciekawymi źródłami, prezentującymi informacje z danego obszaru (robili to za pomocą maila lub portali społecznościowych).
5. Samodzielnie przez kolejną część lekcji uczniowie tworzyli plan swojej prezentcji, dowolnie: w formie papierowej lub dokumentu Word, tak, aby w domu już na gotowo móc ją stworzyć.
6. Na ostatniej lekcji chętni uczniowie prezentowali przed klasą efekty swojej pracy. W ocenę przezentacji zaangażowani byli uczniowie, którzy mówili o tym, co się imp podobało, a co było słabe. Prezentujący dokonywał także ewaluacji swoich działań np. co sprawiło mu najwięcej problemu.

7) Dlaczego wybrałeś akurat te aplikacje/narzędzia i jak uczniowie radzili sobie z ich wykorzystaniem?

Wybrałam te narzędzia, ponieważ nie miałam możliwości korzystania z pracowni komputerowej, a uczniowie mają własne sprzęty, które mogli przynieść na zajęcia i przekonać się że nie służą one tylko do rozrywki. Uczniowie bardzo sprawnie posługują się multimediami od strony technicznej, gorzej z wyszukiwaniem informacji. Brak im krytycznego podejścia do informacji zawartych na stronach internetowych, dlatego dodatkowo zdecydowałam się na wykorzystanie źródeł drukowanych (łatwiej obalić tezę, że Internet jako źródło jest nieomylny).

 

8) Jakie były najtrudniejsze momenty i jak sobie z nimi poradziliście? O czym warto pamiętać, by następnym razem uniknąć podobnych problemów?

Najtrudniejsze dla uczniów było wyjście poza obszar wyszukiwania stron, które w ich świadomości są najbardziej popularne, jednak z punktu widzenia dydaktyki nieodpowiednie merytorycznie. Niełatwe także było kontrolowanie kopiowania źródeł i zrozumienia pojęcia praw autorskich. Uczniowie nie mają nawyku podawania zródeł, trzeba im stale o tym przypominać i uświadamiać, że bezprawne posługiwanie się cudzymi tekstami, pracami, opracowaniami czy prezentacjami jest nielegalne.9) Co było według Ciebie najbardziej wartościowym elementem zajęć, który warto powtórzyć? Jakie masz wskazówki dla nauczycieli, którzy chcieliby skorzystać z twojego pomysłu?

Moim zdaniem najbardziej wartosciowa okazała się weryfikacja żródeł internetowych i drukowanych oraz prezentacja na forum klasy materiału, który musiałbyć wyselekcjonowany tak, aby zaciekawić kolegów i poszerzyć ich wiedzę.

10) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

11) Opis postaraj się uzupełnić o materiały do lekcji oraz efekty pracy w postaci zdjęć, filmów, prezentacji. Jeśli Twoi uczniowie prowadzą bloga – podaj link do materiału, w którym opisali tę lekcję.

Pytanie nieobowiązkowe